همیار مدیر دوره ی ابتدایی

اداری- آموزشی- تربیتی راجع به مدیریت دردوره ی ابتدایی

شرح وظايف معاون مدرسه

ـ تمهيد مقدمات و ايجاد امكانات لازم در زمينه اجرايي برنامه هاي صيحگاهي و برگزاري نماز جماعت و مراسم مذهبي ملي .

ـ نظارت و مراقبت مستقيم بر نحوه رفتار و حركات و طرز پوشش دانش آموزان در مدرسه و خارج از مدرسه بخصوص رعايت حجاب اسلامي براي دانش آموزان دختر و نظارت برعايت آن از سوي كاركنان و دانش آموزان .

ـ كوشش و تلاش مستمر در جهت رعايت موازين اسلامي از سوي كاركنان و دانش آموزان مدرسه و آشنا كردن دانش آموزان با مسائل مذهبي و اخلاقي و ترغيب آنان در اين زمينه .

ـ شناسائي دانش اموزانيكه ناهنجاريهاي رفتاري دارند و اقدام در جهت رفع مشكلات آنان از طريق مراجع ذيربط با اطلاع مدير مدرسه .

ـ رسيدگي به حضور و غياب دانش آموزان و ارائه گزارشي لازم به مدير مدرسه و آگاه ساختن بموقع اولياء آنان .

ـ شركت در شوراهاي و گروههاي پرورشي ـ با نظر مدير مدرسه و همكاري كامل در اجراي برنامه ها و خط مشي هاي اجرائي مصوب .

ـ اداره كلاس در غياب معلم مربوط .

ـ همكاري با مدير و معلمان در مورد تجزيه و تحليل نتايج ارزشيابي از نحوه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان و اعلام موارد به اولياء آنان در صورت لزوم .

ـ همكاري با مدير مدرسه و اشتراك مساعي در انجام وظايف مدير .

ـ حضور در مدرسه حداقل نيم ساعت قبل از آغاز كار روزانه و قبل از حضور دانش آموزان و مادامي كه برنامه ها و فعاليتهاي آموزشي ، پرورشي و جنبي در جريان است .

ـ همكاري با ديگر معاونين  مدرسه در انجام وظايف مربوط .

ـ ايجاد هماهنگي و تقسيم كار براساس شرح وظايف با ديگر معاونين  مدرسه با توجه به نظر مدير مدرسه .

ـ نظارت و همكاري در امر ثبت نام و تنظيم دفاتر آمار ، اموال ، امتحانات و نگهداري سوابق اسناد .

ـ تهيه و تنظيم گزارش هاي لازم از وقايع و اتفاقات جاري در مدرسه و ارائه گزارشهاي لازم در اين زمينه به مدير مدرسه .

ـ نظارت در حسن انجام وظايف ديگر كاركنان مدرسه و همكاري با آنان در حسن اجراي برنامه ها و امور مربوط .

ـ مراقبت در حفظ نظافت و وضع بهداشتي و ايمني مدرسه و دانش آموزان و اعمال كوشش هاي مستمر به منظور پيشگيري از بروز ضعف و كمبود در اين زمينه ها و چاره جوئي نارسائي ها در هر مورد و فراهم كردن موجبات كمكهاي اوليه و درمان در موارد لازم .

ـ مراقبت بر فعاليتهاي آزاد دانش اموزان در ساعات تفريح و مواقع ديگر با كمك مربيان و معلمان .

ـ نظارت بر كار و فعاليتهاي خدمتگزاران ـ سرايدار ـ نگهبان و ديگر عوامل خدماتي مدرسه .

ـ تهيه و تنظيم برنامه امتحانات و همكاري در برگزاري آن و در ثبت نمرات و اعلام نتايج امتحانات دانش آموزان به اولياء آنان در موعد مقرر .

ـ معرفي دانش آموزان سال آخر براي امتحانات نهائي با نظر مدير مدرسه به ادارة آموزش و پرورش ـ تهيه پيش نويس گزارشها و مكاتبات مربوط .

ـ برعهده گرفتن وظايف كادر اداري مدرسه در غياب آنان بر حسب مورد .

ـ انجام كليه امور مدرسه در غياب مدير ، مدرسه براساس اختيارات تفويض شده .

ـ حضور در مدرسه در كليه اوقات رسمي طول سال تحصيلي و تعطيلات فصلي طبق مقررات و دستورالعملهاي صادره

ـ انجام ساير امور ارجاعي عنداللزوم .

+ نوشته شده در  ساعت   توسط غلامحسین پناهنده  |